KTB DUYURULAR


17

   Bilindiği üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 5. maddesi birinci fıkrasına göre;sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri,faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorunludur.

  Anılan Kanunun 21. maddesinin ikinci fıkrası ise, sigorta brokerliği faaliyetlerinin ancak Hazine ve Maliye Bakanlığında alınacak brokerlik ruhsatı ile yapılabileceği hükmü amirdir.

  Yine bahsi geçen kanunun 23.maddesinin birinci fıkrasına göre, sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Birliğimizce tutulan Levhaya yazılı olması gerekmektedir.

  Söz konusu hükümlere rağmen; Hazine ve Maliye Bakanlığına muhtelif tarihlerde intikal eden ihbarlarda:

   -Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.

  -QIC International Sigorta Brokerliği AŞ.

  -Chubb Europen Group Sigorta Brokerlik Ltd.

  Şirketlerinin yurt dışında veya Türkiye'de yerleşik sigorta ve reasürans şirketlerinin unvanlarının birebir aynı veya çok benzeri unvanları ile şirket kurarak , bu şirketleri ticaret siciline tescil ve ilan ettirdikleri ancak, herhangi bir ruhsat talebinde bulunmadan başka sigorta ve reasürans şirketlerinin ünvanları ile kurup sicile tescil ilan ettirdikleri bu şirketler ile usulsüz kefalet sigortası poliçesi teminatı verdikleri, bu teminatları ise özellikle kamu ihalelerine katılan şirketlere verdikleri belirtilmektedir.

  Bu çerçevede; Bakanlıkça her üç şirketin kurucuları ve yetkilileri ile tespit edilecek diğer sorumlıların, haklarında gerekli kovuşturmanın yapılması ve usulsüz faaliyetlerinin men edilmesini sağlamak üzere gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

 Türkiyede yasal olarak faaliyet gösteren ve kefalet sigorta teminatları için aracılık yapabilecek sigorta acentelerine https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/sayfalar/LevhayaKayitli-Acente-Sorgu-Sayfasi.php adresindeki listelerden,sigorta borokerlerine ise, Sigorta Brokerleri Derneğinin http://www.sbd.org.tr/tr/brokerlerimiz adresindeki listelerden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Üyelerimizin bu uayrıları dikkate almaları mağduriyete uğramamanız  açısından önemle duyurulur

 

Okunma Sayısı: 460