03

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girmiştir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ana amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek olarak verilmiştir.

Bu anlamda Kırşehir Ticaret Borsamızda Konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde tüm personele İş Güvenliği sağlığı ve Acil Eylem planı eğitimi almıştır.


Kanun ve Yönetmeliklerle İGS:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

MADDE 6- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ,

MADDE 7-İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

MADDE 8- İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

6331 sayılı kanunda 6,7 ve 8 inci maddeler iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, yani işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık memuru bulundurma zorunluluğu dışındaki, diğer maddeleri Ocak 2013 itibari ile yürürlülüğe girerken bu 3 madde için süre belirlemesi yapılmıştır. İşverenlere gelebilecek mali yük düşünülerek mikro ölçekli işletmeler için devlet desteği getirilmiştir. Kanunun Madde 26 idari para cezaları bölümünde ; 6. Maddenin 1.fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri Hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için 5.000 TL aykırılığın devam ettiği her ay için 1.500 TL, Sağlık memuru için 2.500 TL idari para cezası verilmesi belirtilmiştir.

6,7 ve 8. Maddelerin uygulama tarihleri ile ilgili özet tablo şöyledir; .

İŞYERİ

50 KİŞİDEN FAZLA

50 – 10 KİŞİ ARASI

10 KİŞİDEN AZ

KAMU KURUMLARI

30 HAZİRAN 2014

işyeri Hekimi

İş güvenliği Uzmanı

Sağlık Memuru

30 HAZİRAN 2014

işyeri Hekimi

İş güvenliği Uzmanı

Sağlık Memuru

30 HAZİRAN 2014

işyeri Hekimi

İş güvenliği Uzmanı

Sağlık Memuru

AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ

01 OCAK 2013

işyeri Hekimi

İş güvenliği Uzmanı(A,B,C)

Sağlık Memuru

30 HAZİRAN 2014

işyeri Hekimi

İş güvenliği Uzmanı(A,B,C)

Sağlık Memuru

30 HAZİRAN 2014

işyeri Hekimi

İş güvenliği Uzmanı(A,B,C)

Sağlık Memuru

TEHLİKELİ İŞYERLERİ

01 OCAK 2013

işyeri Hekimi

İş güvenliği Uzmanı(A,B,2015 e kadar C)

Sağlık Memuru

30 HAZİRAN 2013

işyeri Hekimi

İş güvenliği Uzmanı(A,B, 2015 e kadar C)

Sağlık Memuru

30 HAZİRAN 2013

işyeri Hekimi

İş güvenliği Uzmanı(A,B, 2015 e kadar C)

Sağlık Memuru

(Devlet Desteği alacak)

ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİ

01 OCAK 2013

işyeri Hekimi

İş güvenliği Uzmanı(A, 2016 ya kadar B)

Sağlık Memuru

30 HAZİRAN 2013

işyeri Hekimi

İş güvenliği Uzmanı(A, 2016 ya kadar B)

Sağlık Memuru

30 HAZİRAN 2013

işyeri Hekimi

İş güvenliği Uzmanı(A, 2016 ya kadar B)

Sağlık Memuru

(Devlet Desteği alacak)

 

MADDE 9- Tehlike sınıfının belirlenmesi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin ne kadar ve kaç kişi ile alınacağı o işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri tehlike sınıfı ile belirlenmektedir. İşyeri tehlike sınıfları 6331 nolu kanunu Madde 9 da Bakanlığın yayınlayacağı tebliğ ile belirlenir olarak yasalaşmıştır. 26.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de 1İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri tehlike Sınıfları Tebliği” yayınlanmıştır. Bu tebliğ ile işyerleri NACE kodlarına göre sınıflandırma yapılmıştır. Tüm işyerlerinin tebliğde EK-1 de verilen liste içersinde, SGK sicil numaralarının 2,3,4,5. Rakamlarını bularak karşılık gelen tehlike sınıflarını kontrol etmelidir. NACE kodlarının karşılığında yazan işi yapmıyorlar ise, en kısa sürede SGK ya müracaat ederek NACE kodlarını doğru olan ile değiştirmeleri gerekmektedir. Bir işyerinde birden fazla iş yürütülüyor ise Tehlike sınıfı en fazla olan sınıf geçerlidir. Ancak firmada ana iş koluna bağlı olarak diğer yan işler yapıyor ise, işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır. Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. Bu tebliğe göre asıl iştigal konusu yada faaliyet konusunda bir değişme yada yanlışlık var ise ticaret ve sanayi odasından düzelterek en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmelidir. Tehlike sınıfı tespiti bu koda göre yapılacağından firma açısından önemli bir konudur. Birden fazla faaliyet yürüten firmalarda en yüksek tehlike sınıfı dikkate alınır.

 

MADDE 10- (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

6331 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince tüm işverenler, işyerinde risk değerlendirmesi yaptırması gerekmektedir. 38.madde de belirtildiği üzere 10.madde 01.Ocak.2013 tarihinde yürürlülüğe girmiştir. Risk analizlerinin nasıl yapılacağı, tehlikelerin tanımlanması ve değerlendirmelerin yapılarak yayınlanması ve dokümantasyonlar ile ilgili yönetmelik de 29.12.2012 tarihli Resmi gazete de yayınlanarak 30.12.2012 itibariyle yürürlülüğe girmiştir. İşveren, belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumunu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve malzemelerin seçimi, işyerinin tertip ve düzenini, özel önlemler gerektiren gruplar

(genç, yaşlı, engelli, gebe vb) ile kadın çalışanların durumunu dikkate alarak iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği için risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Kanunun Madde 26 idari para cezaları bölümünde ; 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3.000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500 TL idari para cezası verilmesi belirtilmiştir.

 

MADDE 11- Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

MADDE 12- Tahliye

İşveren, iş ortamında meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek çalışanlar ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yaparak acil durum planı hazırlar. Acil durumlarla mücadele için gerekli eğitimli personeli bulundurur, gerekli araç ve gereçleri sağlar ve gerekli tatbikatları yaptırır. işverenler iş ortamında meydana gelebilecek ani ve tehlikeli bir durum ortaya çıktığında çalışanların iş ortamından uzaklaştırılarak güvenli bir yere nakledilmelerini sağlamakla görevlidir.

Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum eylem planlarını hazırlamak ve gerekli tatbikatların yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Eğitimli Personel bulundurur ibaresi ile, Yangın Eğitimi almış, İlk Yardım sertifikalı Eleman istihdam etmiş olması vb. durumlar bildirilmiştir.

38.madde de belirtildiği üzere 11.madde 01.Ocak.2013 tarihinde yürürlülüğe girmiştir.

Kanunun Madde 26 idari para cezaları bölümünde; 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000 Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası verilmesi belirtilmiştir.

MADDE 15- Sağlık gözetimi

işveren, aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

İşe girişlerinde
İş değişikliğinde
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
Bu sağlık muayeneleri işyeri Hekimi tarafından yapılması gerekmektedir.

Bu madde ile çalışanların sağlık gözetimi ile fiziksel yetersizlikleri ve sağlık sorunlarının saptanarak, bu durumlarına uygun işe atanmasıyla iş kazaları ve meslek hastalığının oluşmasının önüne geçilebilecektir. Örneğin ; İşe başlamadan önce yapılan bir Odyometri ölçümü ile işitme kaybı olup olmadığı tespit edilecek ve işbaşı sonrası düzenli aralıklar ile yapılan sağlık taramaları ile değişim olup olmadığı gözlemlenecek ve meslek hastalığının önüne geçilecektir. Hem işveren hem çalışanın zarar görmesi engellenecektir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların yapacakları işe uygun olduklarını sağlık raporuyla belgelemeden işe başlatılamaz. Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

38.madde de belirtildiği üzere 15.madde 01.Ocak.2013 tarihinde yürürlülüğe girmiştir.

Kanunun Madde 26 idari para cezaları bölümünde; 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.000 TL, idari para cezası verilmesi belirtilmiştir.

MADDE 17- (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasında, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde insan unsurunun önemi ve çalışanların daha bilinçli davranmalarını sağlamak için eğitim büyük önem taşımaktadır. Eğitimler, işe başlamadan önce, çalışma yeri , işi, iş ekipmanı değiştiğinde verilmesi gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kurulunda çalışacak kişilere özel eğitim verilmesi gerekmektedir. İş kazası geçiren ya da meslek hastalığı yakalanan çalışanına işe başlamadan önce söz konusu kazanın veya meslek hastalığının nedenleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri hakkında ilave eğitim verilmesini ya da her hangi bir nedenle altı aydan fazla işten uzak kalanların yeniden işe başlamaları durumunda bilgi yenileme eğitimi verileceğini de düzenlemiş bulunmaktadır.

38.madde de belirtildiği üzere 17.madde 01.Ocak.2013 tarihinde yürürlülüğe girmiştir.

Kanunun Madde 26 idari para cezaları bölümünde; 17 nci maddesinin bir ila yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için 1.000TL, idari para cezası verilmesi belirtilmiştir.

 

 

İşverenlerin tüm maddeleri göz önüne alındığında işyerlerin yaptırmaları gereken çalışmalar ;

1- Risk analizlerinin yapılması

2- Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım ekibinin hazırlanması

3- Çalışanların eğitim verilmesi

4- İş güvenliği iç yönetmeliklerinin hazırlanması

5- Sağlık güvenlik planlarının hazırlanması

olarak özetleyebiliriz. İş sağlığı ve güvenliğine, İnsanın en temel hakkı olan ‘Yaşama Hakkına’ saygı duymamız gerektiği için, Üretimin, sunulan hizmetlerin aralıksız devamı için, Personel motivasyonu için, Hastalık ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun iyileştirilmesi için, Firmanın imajını ve ürünü geliştirmek için, Arzu edilmeyen İş Sağlığı ve Güvenliği sonuçlarının önceden görülebilmesi hüneri nedeniyle düşük işçi tazminatları için önem vermeliyiz.

 

Okunma Sayısı: 2365
resim