İletişim Hattı +90 (386) 252 8250
ÇALIŞMA ESASLARI

Amaç:
Madde 1- Bu Esasların amacı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kurulmuş olan Genç Girişimciler Kurulu ile koordineli çalışacak İl Genç Girişimciler Kurulunun görev ve faaliyetlerini düzenlemektir.

Tanımlar
Madde 2- Bu Esaslarda yer alan:
TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
İLGGK : İl Genç Girişimciler Kurulunu,
Koordinatör oda/borsa : İLGGK'nın koordinasyon ve sekreterya hizmetlerini yürüten
oda/borsayı
İLGGK Sekreteri : İLGGK’nın sekreterya hizmetlerini yürütecek birimin
sorumlusunu ifade eder.

Kuruluş
Madde-3- İLGGK genç girişimciliği konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

Görevler

Madde 4- İl Genç Girişimciler Kurulu'nun Görevleri:
a) Kurulduğu ildeki genç girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmek.
b) Gençlere kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmak. Bu kapsamda:
1) Girişimcilik veya gelir yaratma gibi becerilerini gerçekleştirmek isteyen gençlere bunu nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için öğrenme ortamlarını hazırlamak.
2) Girişimci ruhlu kişilere, bu özellik/erini daha etkili ve verimli kullanabilmelerini saklayacak ve iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek ve yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri düzenlemek.
3) Genç girişimcilere yenilikler ve iş yaşamı ile ilgili konular hakkında bilgi vermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunmak.
4) Lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenlemek.
5) Genç girişimcilerin bilgi ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşmalarını sağlayarak, varsa sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak.
c) İLGKG, eğitimlerin ve kapasite geliştirmenin yanı sıra genç girişimciler' iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında desteklemek. Bu kapsamda:
1) Genç girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlamak,
2) Yurt dışında, özellikle AB ülkelerinde yabancı girişimciler yanında kısa süreli staj imkanları yaratmak,
3) Koçluk sistemi geliştirerek yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlamak.
d) Genç girişimcilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek.
e) İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirlemek ve bu sektörlere genç girişimci yönlendirmek ve teşvik etmek
f) Genç girişimcilerin Sivil Toplum Kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik etmek,
g) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurmak.
İl Genç Girişimciler Kurulu
MADDE 5- İLGGK her il için TOBB tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde, il ve ilçelerdeki oda ve borsalar tarafından önerilen 18-40 yaş arası genç girişimcilerden oluşur. İllerin, il ve ilçelerdeki oda ve borsaların kontenjan sayısı ektedir.
TOBB Yönetim Kurulu gerek il bazında, gerekse oda/borsa bazında üyelerin sayısını artırmaya ve eksiltmeye yeticilidir.
İLGGK'na kontenjanları oranında üye göndermeyen oda/borsalar, isterlerse ildeki oda/borsalara kontenjanlarını kullandırabilirler.
Her ildeki İl Genç Girişimciler Kurulu; 18-40 yaşları arası, ticaret siciline tescilli gerçek kişi tacir, yerli ve yabancı şirketlerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yönetici ve gerçek kişi temsilcilerinden oluşur.

Başkan
MADDE 6- Her ilin İl Genç Girişimciler Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçer. Koordinatör oda/borsa başkanı, katıldığı toplantılara başkanlık eder.
Yürütme Kurulu
MADDE 7- Yürütme Kumlu, İLGGK başkanı, başkan yardımcıları, çalışma grubu başkanları, ve İLGGK sekreterinden oluşur.

Çalışma Grupları
MADDE 8- İLGGK kararı ile gereken konularda daimi veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Bu kurullar, en az üç en fazla yedi üyeden oluşur ve kendi aralarında bir grup başkanı seçerler.
Çalışma gruplarına İLGGK kararı ile dışarıdan uzmanlar da çatılabilir.
Toplantılar ve Kararların icrası
MADDE 9- İlk Toplantı: Koordinatör oda/borsanın başkanı veya genel sekreterinin çağrısı ile İLGGK ilk toplantısını yapar. İlk toplantıda bu Esasların 6. maddesi çerçevesinde başkan ve yardımcıları seçilir.
İLGGK gündemin gerektirdiği sıklıkta İLGGK başkanının önerisi ve koordinatör oda/borsanın başkanın çağrısı ile toplanır.
Yürütme Kurulu acil ve rutin konular ile İLGGK gündeminin gerektirdiği sıklıkta koordinatör oda/borsanın Genel Sekreterinin çağrısı üzerine toplanır.
Çalışma grupları, görevlendirildikleri konunun gerektirdiği sıklıkta İLGGK sekreterinin çağrısı üzerine toplanır. Çalışma gruplarına gerektiğinde ihtisas konularına göre İLGGK sekreterinin önerisiyle koordinatör oda/borsa Genel Sekreterince, diğer teknik birimlerden de raportörler görevlendirilebilir.
İLGGK kararları ve hazırlanacak yıllık raporlar koordinatör oda/borsanın genel sekreterince koordinatör oda/borsanın başkanına sundu ve oda/borsa mevzuat' çerçevesinde verilecek kararların icrası; koordinatör oda/borsanın genel sekreterliği veya kararda açıkça belirtilmesi halinde İLGGK tarafından yerine getirilir.
İLGGK kararları ve raportörlerce hazırlanacak yıllık raporlar, TOBB Genç Girişimciler Kurulu sekreteryasına gönderilir.

Mali hükümler

MADDE 10- İLGGK 'nın genel giderleri, koordinasyon ve sekreterya hizmetlerini yürütmekte olan koordinatör oda/borsa tarafından karşılanır. üyelerin konaklama ve yol masrafları temsil ettikleri kuruluşlarca (şahıs firmaları, şirketler) karşılanır.
Gerekli görüldüğünde üyelerin konaklama ve ulaşım masrafları temsil ettikleri oda/borsalarca karşılanır. Gerektiğinde toplantılara kamu kesiminden ve üniversitelerden çağrılan üyelerin konaklama ve ulaşım masrafları koordinatör oda/borsa tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 11- Bu Esaslar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunun 28/08/2008 tarih ve 03/84 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
MADDE 12- Bu Esaslar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarafından yürütülür.

Genç Girişimciler Menü

Kırşehir Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç