İletişim Hattı +90 (386) 252 8250
KTB DUYURULAR

TMO HUBUBAT SATIŞI

  • 12.11.2021
  • kirsehirtb

Kuruluşumuz arpa satışlarına BESİCİ VE YETİŞTİRİCİLERİMİZE 2.050 TL/Ton fiyatla, YEM FABRİKALARINA ise 2.150 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili,

Ekmeklik Buğday satışlarımız 2.6252.675 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak UN FABRİKALARINA VE BULGUR FABRİKALARINA yönelik,

Makarnalık Buğday satışlarımız ise 2.650-2.850 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak BULGUR FABRİKALARINA yönelik Kasım ayında da devam edecektir.

Mısır satışlarımız 2.500 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak KANATLI HAYVAN BESİCİ YETİŞTİRİCİLERİNE (BEYAZ ET, YUMURTA VS.), BÜYÜKBAŞ YETİŞTİRİCİLERİNE (24 AYDAN BÜYÜK DİŞİ BÜYÜKBAŞ)  VE YEM FABRİKALARINA yönelik olarak başlamıştır.

Arpa, buğday ve mısır satışlarımız için başvurular 05 Kasım 2021 - 16 Kasım 2021(dahil) tarihleri arasında;

Liman işyerlerimizden besici ve yetiştiricilerimize yapılacak arpa satışları “ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU” üzerinden, iç merkezlerdeki arpa satışlarımız için ise TMO BAŞMÜDÜRLÜKLERİ/ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ vasıtasıyla yapılacaktır.

Yem fabrikalarına yapılacak arpa ve mısır satışlarımız “YEM FABRİKALARI ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU” üzerinden yapılacaktır.

 

Arpa satışlarımız için, yem satış fiyat listesini (05 Kasım 2021 – 16 Kasım (dahil) 2021 kadar)  “YEM FABRİKALARI ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU” na giriş yapmayan yem fabrikalarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Mısır stoklarına tüm başvurular TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden yapılabilecektir.

Buğday satışlarımıza ise ağırlıklı olarak “ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU” üzerinden başvuru alınacaktır.

Un fabrikaları fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (05 – 16 Kasım (dahil) 2021 saat 17.00’a kadar) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır.

Kasım ayı satışları için para yatırma süresi 15 Aralık 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

ELÜS satışlarında; 22 Kasım – 15 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasında her gün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB’de işlem görecektir.

 

 

Eylül ve Ekim aylarında tahsis yapılan başvuru sahiplerinden parasını yatırmış olanlardan:

  • Eylül ayı tahsisleri için parasını yatırmış olanların teslimatlarına ise Eylül ayı fiyatları ile 30 Kasım 2021 (dahil) tarihine kadar devam edilecektir.
  • Ekim ayı tahsisleri için parasını yatırmış olanların (5 Kasım (dahil) 2021’e kadar yatıranlar dahil) teslimatlarına ise Ekim ayı fiyatları ile 30 Kasım 2021 (dahil) tarihine kadar devam edilecektir.

SATIŞ ESASLARI:

EKMEKLİK BUĞDAY

UN FABRİKALARI:

Un fabrikaları fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde 16 Kasım  2021 saat 17.00’a kadar TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır. Taahhütname vermek ve fatura girişi yapmak isteyen firmalarımız için taahhütname ve fatura giriş ekranı platformumuzun menü kısmında İthal Satış İşlemleri altında yer almaktadır.

 Ekmeklik buğday stokları, Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya ekmeklik un vereceğini taahhüt eden firmalara, verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılacaktır. Kasım ayında ekmeklik un fiyatını 185 TL/Çuval’ın altında (185 TL dahil) taahhüt eden un fabrikalarına satışa açılan stoklarla sınırlı olmak kaydıyla aylık fiili tüketimlerinin %50’sine kadar tahsis yapılacaktır. TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden un taahhüt fiyatı vermeyen ve Kasım ayı ekmeklik un fiyatını 200 TL/Çuval’ın üstünde taahhüt eden un fabrikalarına tahsis yapılmayacaktır.

Kasım ayı un taahhüt fiyatlarına göre:

  • 185 TL ve altında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin %50’sine kadar,
  • 186-190 TL aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin % 40’na kadar,
  • 191-195 TL aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin % 30’na kadar,
  • 196-200 TL aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin % 10’na kadar tahsis yapılacaktır.
  • 200 TL’nin üzerinde fiyat verenlere tahsis yapılmayacaktır.

Ayrıca firmaların taahhüt fiyatlarının cari aya ait fiilen uygulanan fiyatlar olması (eski sözleşmeler kapsamında verilen fiyatlar olmaması) şartı aranacaktır. Firmaların TMO’dan satın aldıkları buğdaydan elde ettikleri ekmeklik un ile piyasadan satın aldıkları buğdaydan elde ettikleri ekmeklik un fiyatları farklılık göstermeyecektir. Kuruluşumuzca yapılan incelemelerde TMO’dan sağlanan buğdayın iç piyasadan yapılan buğdayla paçal yapılarak un haline dönüştürüldüğü bilinmektedir. Un firmalarının TMO’nun unu ve piyasanın unu şeklindeki ayrıştırma yapması kabul edilmeyecektir.

 Firmaların ekmeklik buğday unu taahhüt fiyatlarından piyasaya satış yapıp yapmadıkları kontrol edilecek, taahhüt fiyatlarından farklı fiyatlarla satış yaptığı tespit edilen firmaların bir sonraki ay yapılacak tahsisleri kesintiye tabi tutulacaktır.

Yapılacak kontrollerde firmanın sattığı tüm ekmeklik un fiyatlarına bakılacak, bu fiyatların taahhüt fiyatlarının üzerinde olup olmadığı kontrol edilecektir.

Taahhütnameler ve faturalar ekmeklik buğday unu için geçerli olup özel amaçlı unlar dikkate alınmayacaktır.

Firmaların söz konusu taahhütnamelerin girişlerini yapıp kayıt etmeleri gerekmektedir. Verilecek taahhütname örneği ektedir.

Eylül ve Ekim ayında un taahhüt fiyat girişi yapan ancak Kasım ayı için fiyatlarını değiştirmeyen firmaların fiyatları aynı olsa dahi fiyatlarını Kasım ayı için tekrar platforma girmesi gerekmektedir.

Taahhütte bulunan ve tahsis yapılan un fabrikalarının Kuruluşumuzdan almış oldukları buğday miktarı karşılığında Elektronik Satış Platformuna un satış fatura girişi yapmaları gerekmektedir.

Firmaların beyan etmeleri gereken fatura miktarı asgari TMO’dan aldıkları buğdayın 1,358’e bölünmesi neticesinde bulunan miktar olacaktır. Dolayısıyla buğdayı una çevirirken 1,358 katsayısı esas alınacaktır. Un fabrikalarının kuruluşumuzdan ekmeklik buğday almak için hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Başmüdürlüğü/Şube Müdürlüğüne) TMO işyerine, 2020 yılı ekmeklik buğday tüketimi 12 bin ton ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2020 yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı 12 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili tüketim belgelerini mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getirebilecektir.

Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gerçekleşen ekmeklik buğday ithalat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı un üretimi yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 2021/9 ayından sonra alınarak başmüdürlük/şube müdürlüğünüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. Kurulu kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir.

Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden fiili tüketim belgelerinin verildiği yıla ait elektrik enerjisi tüketim belgesi isteyeceklerdir. Elektrik enerjisi tüketim belgesini ibraz etmeyen firmaların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları veya devretmeleri halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış yapılmamasını, mevcut ve ileride güncellenecek verilerinin işlenmesi ve saklanması ile Kuruluşumuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini (sorgulanmasını)  kabul ettiklerine dair ekte yer alan taahhütname alınacaktır.

Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim edilecektir.

 

 

BULGUR ÜRETİCİLERİ:

       Bulgur üreticilerinden ise 2020 yılı ekmeklik buğday tüketimi 10 bin ton ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2020 yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı 10 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili tüketim belgelerini mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getirebilecektir.

     Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi ekmeklik buğday tüketim miktarını gösterecektir.

Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gerçekleşen ekmeklik buğday ithalat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı un üretimi yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 2021/9 ayından sonra alınarak başmüdürlük/şube müdürlüğünüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. Kurulu kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir.

Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden fiili tüketim belgelerinin verildiği yıla ait elektrik enerjisi tüketim belgesi isteyeceklerdir. Elektrik enerjisi tüketim belgesini ibraz etmeyen firmaların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ekmeklik buğday stoklarına başvurular TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden yapılabilecektir.

 Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları veya devretmeleri halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış yapılmamasını, mevcut ve ileride güncellenecek verilerinin işlenmesi ve saklanması ile Kuruluşumuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini (sorgulanmasını)  kabul ettiklerine dair ekte yer alan taahhütname alınacaktır.

Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim edilecektir.

MAKARNALIK BUĞDAY

BULGUR FABRİKALARI:

Üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikaları kuruluşumuzdan makarnalık buğday almak için hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Başmüdürlüğü/Şube Müdürlüğüne) TMO işyerine, başvuru tarihinde halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı bulgur üretimi yaptıklarına dair faaliyet belgesi (2021/9 ayından sonra alınmış) ve kurulu kapasite raporu ile müracaat etmesi gerekmektedir. Kurulu kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olması gerekmektedir.

Makarnalık buğday tüketim miktarı 10 bin tonun üzerinde olan bulgur üreticileri fiili tüketim belgelerini yeminli mali müşavirden 10 bin tonun altındakiler ise mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getireceklerdir.

Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi makarnalık buğday tüketim miktarını gösterecektir. Bu belgeler, önceki satışlarda vermiş olanlardan talep edilmeyecektir.

Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gerçekleşen makarnalık buğday ithalat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.

Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden yıllık toplam enerji tüketim belgesi temin ederek başmüdürlük/şube müdürlüklerine ibraz edeceklerdir. Elektrik enerjisi tüketim belgesini ibraz etmeyen firmaların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Makarnalık buğday stoklarına başvurular TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden ve TMO Başmüdürlük/Şube Müdürlüklerinden yapılabilecektir.

Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları veya devretmeleri halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış yapılmamasını, mevcut ve ileride güncellenecek verilerinin işlenmesi ve saklanması ile Kuruluşumuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini (sorgulanmasını)  kabul ettiklerine dair ekte yer alan taahhütname alınacaktır.

Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim edilecektir.

ARPA

BESİCİ VE YETİŞTİRİCİLER:

Besici ve yetiştiricilerimizin kuruluşumuzdan arpa almak için hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Başmüdürlüğü/Şube Müdürlüğüne) TMO işyerine, 01.10.2021 tarihinden sonra alınmış işletme tescil belgesi (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınacak kaç baş ve cins hayvan sayısı olduğunu gösteren belge) ile müracaat etmesi gerekmektedir. Ayrıca www.tmo.gov.tr web adresinde oluşturulan TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemine üye olmak şartı ile platform üzerinden satışa açmış olduğumuz arpa stoklarına da başvuru yapılabilecektir.

Besici ve yetiştiricilere yapılan arpa teslimatlarında; besici-yetiştiricilerin 3. şahıslara ürünü teslim alması yönüyle verdiği vekaletname kabul edilmeyecek olup ürün teslimatı besici-yetiştiricinin kendisine ya da vekalet verdiği 1.derece yakınlarına yapılacaktır.

Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları veya devretmeleri halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış yapılmamasını, mevcut ve ileride güncellenecek verilerinin işlenmesi ve saklanması ile Kuruluşumuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini (sorgulanmasını)  kabul ettiklerine dair ekte yer alan taahhütname alınacaktır. Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim edilecektir.

 

YEM FABRİKALARI:

Yem fabrikalarına yapılacak satışlarda başvurular ve tahsisler ikinci bir platform olarak uygulamaya konulan “Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu” üzerinden yapılacaktır. Sadece yem fabrikaları için açılan yeni platforma (Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformuna) Kuruluşumuz web sitesi ana sayfasında bulunan linkten giriş yapılabilecektir.

Yeni açılan platforma halihazırda kayıtlı yem fabrikaları yetkilileri mevcut TMO Elektronik Satış Platformuna girişte kullanılan mail adresi ve şifre ile giriş yapabileceklerdir. TMO Elektronik Satış Platformuna kayıtlı tüm yem fabrikalarının üyelik bilgileri yeni açılan Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu’na aktarılmıştır.

Platforma ilk defa üye olacak kişi ve firmaların; internet üzerinden üye olması, üyeliğini ve üye olurken girdiği bilgilerin doğruluğunu hinterlandında bulunduğu TMO Başmüdürlüğü/Şube Müdürlüğüne giderek onaylatması gerekmektedir. Her firma sisteme bir kez üye olabilecek, bu üyelik ise firma içerisinde bir kişi ile sınırlı tutulacaktır. Sistemde üyelerin sektör ayrımı ve fiili tüketim takibi yapılacağından üyelik aşamasındaki bilgilerin (fiili tüketim, ihracat miktarı, adres beyanı, fabrika sayısı vb.) doğru bir şekilde girilmesi önem taşımaktadır.

Aynı anda hem yem fabrikası hem de besici-yetiştirici olarak faaliyet gösteren firmaların yem fabrikası işlemleri yeni platformdan, besici-yetiştirici ve diğer sektörlerine ait işlemleri Başmüdürlük/Şube Müdürlüklerimiz kanalıyla veya TMO Elektronik Satış Platformundan yapılacaktır.

Yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı faaliyet belgesi, kurulu kapasite raporu, fiili tüketim belgesi, resmi elektrik tüketim belgesi ve 2021 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait Yeminli Mali Müşavir onaylı yem satış fiyat listeleri istenecektir.

Ekim ayı arpa satışlarına başvuru yapmış ve evrakları tam olan yem fabrikalarından sadece 2021 Kasım ayına ait Yeminli Mali Müşavir onaylı yem satış fiyat listesi istenecektir.

 2021/9 ayından sonra alınarak başmüdürlük/şube müdürlüğümüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır.

Yem fabrikalarının tamamı 2020 yılı fiili tüketim belgelerini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir.

Yem fabrikalarının 2020 yılı fiili arpa tüketim miktarının kontrolü amacıyla talep sahiplerinden, ilgili kurum onaylı olmak üzere 2020 yılında kullanmış olduğu elektrik enerjisi tüketimini gösterir resmi belge istenecektir.

            Ayrıca arpa satışlarına ilk defa başvuru yapacak yem fabrikaları başvurudan önce 2021 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait fabrika çıkışı yem satış fiyat listelerini yeminli mali müşavirden onaylı olarak hinterlandında bulunduğu TMO Başmüdürlüğü/Şube Müdürlüğüne teslim edecek ve firmalar yem fiyatlarını Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu’nun Yem Fiyatları Giriş ekranına ilk etapta Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait satış listelerini ayrı ayrı girişini yapacaklardır.

Ekim ayında başvuru yaparak daha önceki aylara ait fabrika çıkışı yem satış fiyat listelerinin girişini tamamlayan firmalar ise sadece Kasım ayına ait fiyat listelerinin girişini tamamlayacaklardır.

Girişi yapılan fiyatlardan bayi iskonto tutarları kesinlikle düşülmeyecektir. Ayrıca fiyatlara bayi karı ve nakliye tutarı dahil edilmeyecektir. 

Firmalar, Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformuna; Besi yemi (14 protein), Süt yemi (18 protein) ve Süt Yemi (19 protein) yem tiplerine ait fiyatları peşin ve varsa 60 gün vadeli olarak girecektir. Fabrikaların platforma giriş yaptığı yem fiyatları Başmüdürlük/Şube Müdürlüklerimizce satış fiyat listelerinden kontrol edilecektir.

Yukarıda belirtilen protein değerlerinde üretim yapmadığını belirterek bu ürünlerin hiçbiri için satış fiyat listesi ve fatura ibraz edemeyen yem fabrikalarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kasım ayında arpa satışı yapılan yem fabrikalarının TMO’dan aldıkları arpa miktarına karşılık gelen miktarda yem faturası (Kasım ve Aralık aylarına ait) girişini Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu üzerinden Aralık ayı sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. Fatura girişi yapmayan veya eksik miktarda fatura girişi yapan yem fabrikaları bir sonraki satıştan faydalanamayacaktır.

Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları veya devretmeleri halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış yapılmamasını, mevcut ve ileride güncellenecek verilerinin işlenmesi ve saklanması ile Kuruluşumuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini (sorgulanmasını)  kabul ettiklerine dair ekte yer alan taahhütname alınacaktır. Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim edilecektir.

MISIR

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği (yumurta, beyaz et, vb.) ve büyükbaş besiciliği (24 aydan büyük dişi) yapanlar başvurularını TMO elektronik satış platformu üzerinden, yem fabrikaları ise başvurularını yem fabrikaları elektronik satış platformu üzerinden yapacaklardır. Başmüdürlük/Müdürlüklerimiz vasıtası ile elden mısır başvurusu kabul edilmeyecektir.

KANATLI HAYVAN BESİCİ VE YETİŞTİRİCİLERİ:

Kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerinin kuruluşumuzdan mısır almak için hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Başmüdürlüğü/Şube Müdürlüğüne) TMO işyerine, başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren işletme tescil belgesi (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınacak kaç baş ve cins hayvan sayısı olduğunu gösteren belge) ve halen faaliyette olduklarını gösterir (2021/9 ayından sonra alınmış) bağlı oldukları odalardan onaylı belge ile müracaat etmesi gerekmektedir.

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden             işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve              kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına                 günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden                          fiili tüketim hesabı yapılacaktır.

Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gerçekleşen mısır ithalat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.

Mısır stoklarına başvurular TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden yapılabilecektir.

Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları veya devretmeleri halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış yapılmamasını, mevcut ve ileride güncellenecek verilerinin işlenmesi ve saklanması ile Kuruluşumuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini (sorgulanmasını)  kabul ettiklerine dair ekte yer alan taahhütname alınacaktır.

Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim edilecektir.

BÜYÜKBAŞ (24 AYDAN BÜYÜK DİŞİ) BESİCİLERİ:

Büyükbaş (24 aydan büyük dişi) besicilerinin kuruluşumuzdan mısır almak için hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Başmüdürlüğü/Şube Müdürlüğüne) TMO işyerine, müracaat etmesi ve başvuru süresi içerisinde TMO elektronik satış platformundan başvurusunu tamamlaması gerekmektedir. Besici ve yetiştiricilere yapılacak mısır satışlarımız liman işyerlerinden teslim edilecektir.

Büyükbaş (24 aydan büyük dişi) besiciliği yapanlara hayvan başına günde 2 kg olarak 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir.

Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları veya devretmeleri halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış yapılmamasını, mevcut ve ileride güncellenecek verilerinin işlenmesi ve saklanması ile Kuruluşumuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini (sorgulanmasını)  kabul ettiklerine dair ekte yer alan taahhütname alınacaktır.

Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim edilecektir.

YEM FABRİKALARI:

Yem fabrikalarına yapılacak satışlarda başvurular ve tahsisler ikinci bir platform olarak uygulamaya konulan “Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu” üzerinden yapılacaktır. Sadece yem fabrikaları için açılan yeni platforma (Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformuna) Kuruluşumuz web sitesi ana sayfasında bulunan linkten giriş yapılabilecektir.

Aynı anda hem yem fabrikası hem de besici-yetiştirici olarak faaliyet gösteren firmaların yem fabrikası işlemleri yeni platformdan, besici-yetiştirici ve diğer sektörlerine ait işlemleri Başmüdürlük/Şube Müdürlüklerimiz kanalıyla veya TMO Elektronik Satış Platformundan yapılacaktır.

Yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı faaliyet belgesi, kurulu kapasite raporu, fiili tüketim belgesi, resmi elektrik tüketim belgesi istenecektir.

2021/9 ayından sonra alınarak başmüdürlük/şube müdürlüğümüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır.

Yem fabrikalarının tamamı 2020 yılı mısır fiili tüketim belgelerini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir.

Yem fabrikalarının 2020 yılı fiili mısır tüketim miktarının kontrolü amacıyla talep sahiplerinden, ilgili kurum onaylı olmak üzere 2020 yılında kullanmış olduğu elektrik enerjisi tüketimini gösterir resmi belge istenecektir.

Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gerçekleşen mısır ithalat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.

Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları veya devretmeleri halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış yapılmamasını, mevcut ve ileride güncellenecek verilerinin işlenmesi ve saklanması ile Kuruluşumuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini (sorgulanmasını)  kabul ettiklerine dair ekte yer alan taahhütname alınacaktır.  Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                                                             

 

 

 

             …/11/2021

 

 

 

TAAHHÜTNAME

 

 

            Kuruluşunuz tarafından 2021-2022 satış sezonunda satışa açılan ve satın almış olduğum hububatı (buğday, arpa, mısır vs.) üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacağımı veya devretmeyeceğimi, Kuruluşunuzca istenilen belgelerde sahtecilik ve usulsüzlük yapmayacağımı aksi halde 1 (bir) yıl süresince satışlardan yararlandırılmayacağımı, mevcut ve ileride güncelleyeceğim verilerimin işlenmesi ve saklanması ile Kuruluşunuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasını ve teyit edilmesini (sorgulanmasını) kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

                                                                                                          Talep Sahibi veya Yetkilisi

                                                                                                                       Kaşe/İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…/11/2021

 

FİYAT TAAHHÜTNAMESİ

 

 

Kuruluşunuz tarafından satışa açılan stoklardan almış olduğum ekmeklik buğdayı üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacağımı, devretmeyeceğimi veya satın almayacağımı,

            TMO’dan almış olduğum ekmeklik buğdayın karşılığı kadar un miktarını piyasaya arz edeceğimi, bu unları fabrika teslimi azami peşin…. TL/çuval (50 kg), 90 güne kadar vadeli…. TL/çuval (50 kg) fiyattan satacağımı, tahsis işleminden sonra yapmış olduğum satışları faturası ile birlikte TMO’ya ibraz edeceğimi, TMO’nun bu faturaları ilgili kurumlar nezdinde görüntülemesini ve Kuruluşunuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini (sorgulanmasını) kabul ettiğimi,

            Yukarda belirtmiş olduğum hususlara aykırı davranmam halinde 1 (bir) yıl süresince satışlardan yararlandırılmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

                                                                                                          Talep Sahibi veya Yetkilisi

                                                                                                                       Kaşe/İmza

 

 

 

 

Kırşehir Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç